กำหนดงานวิสาขบูชา
จัดนิทรรศการและร่วมฉลอง
พุทธชยันติ ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
  สาระสำคัญ
วันวิสาขบูชาเป็นวันที่ระลึกถึงวันประสูติ, ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ เดือนวิสาขมาส (เดือน (๖) ตรงกันทั้ง ๓ คราว คือ
๑. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะ เมื่อเช้าวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
๒. เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ ๓๕ พรรษา ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี หลังจากออกผนวชได้ ๖ ปี
๓. หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว์ ๔๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง
   
กำหนดงานจัดกิจกรรม
 
เวลา รายละเอียดกิจกรรม
๐๙.๐๐ น.

ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระเทพเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระวิหารหลวง
(ตลอดกิจกรรม)ชมนิทรรศการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา และพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ร่วมทำบุญสร้างกุศล ไหว้พระประธาน, พระพุทธปรางค์, สักการะพระเจ้าตากสิน, ถวายสังฆทาน, เลี้ยงอาหารปลา และอื่น ๆ
๑๗.๐๐ น.


ร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ โดยเริ่มพิธีสวดอิติปิโส ๑๐๘ เรื่อยไปจนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น. (เที่ยงคืน) ณ มณฑลพิธีพระพุทธปรางค์
๑๙.๐๐ น.

ฟังพระธรรมเทศนา โดย พระศรีสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ณ พระวิหารหลวง
๒๐.๐๐ น. ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันเพ็ญวิสาขี ณ มณฑลพิธีพระพุทธปรางค์
หมายเหตุ: รับวัตถุมงคลเพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลวันเพ็ญวิสาข