กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2555)  
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ ปี 2555 ครั้งที่ 2(ซ่อม)

ที่มา: แม่กองบาลีสนามหลวง http://www.infopali.net/