ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนเข้าสู่วัด
ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ปีที่ ๒๕
ระหว่างวันที่ ๕ - ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ๋ กรุงเทพมหานคร
------------------------
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์โครงการฯ
- เจ้าภาพบรรพชา            รูปละ ๒,๕๐๐ บาท
- เจ้าภาพภัตตาหารเพล     วันละ ๔,๕๐๐ บาท
- เจ้าภาพน้ำปานะ (๒ มื้อ) วันละ ๑,๕๐๐ บาท
หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
มีกำหนดการ ดังนี้ : -

วันเสาร์ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๔)
  ปิดรับสมัครแล้ว   (ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗)
วันเสาร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๕)
  วันบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
  เวลา ๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียนรายงานตัว
  เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีตัดผมนาค/ โกนผมนาค/นาคนุ่งห่มชุดขาว
  เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศน์สอนนาค
  เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารร่วมกัน
  เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีขอขมา (พ่อแม่/ผู้ปกครอง) มอบผ้าไตร
    - สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน - พระบรมรูป ร.๒
  เวลา ๑๓.๐๐ น. แห่นาคเข้าสู่พระอุโบสถ
  เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีมอบผ้าไตรให้นาค
  เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีบรรพชา โดยพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลรังษี
    เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
  เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบเครื่องบริขาร - ถ่ายภาพร่วมกัน
วันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขั้น ๗ ค่ำ เดือน ๕)
  เวลา ๐๗.๓๐ น. บิณฑบาตข้าวสาร-อาหารแห้ง บริเวณพระปรางค์
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๕)
  เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร
  เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร
    - รับประทานอาหารร่วมกัน
  เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความสมเหมาะ
ติดต่อ : พระปลัดกฤษฎิ์มงคล ฐิตมงฺคโล โทร. ๐ ๒๔๖๖ ๓๙๗๑, ๐๘ ๗๐๘๘ ๗๕๙๕

  ระเบียบการบรรพชา
  ๑. การเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
    - ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์การบรรพชา               รูปละ          ๒,๕๐๐ บาท
    - ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ภัตตาหารเพล             วันละ           ๔,๕๐๐ บาท
    - ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์น้ำปานะ วันละ ๒ มื้อ   วันละ          ๑,๕๐๐ บาท
  ๒. เครื่องบริขาร เพื่อความสะดวกและเป็นระเบียบ ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้
    - เครื่องอัฐบริขาร ได้แก่
    ผ้าไตรจีวร ๑ ชุด, บาตร ๑ ใบ, ผ้าไตรรอง ๑ ชุด, ผ้าอาบน้ำ ๑ ผืน
    - เครื่องใช้ทั่วไป ได้แก่
    ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน, หมอนและที่นอน ๑ ชุด, แปลงสีฟันและยาสีฟัน ๑ ชุด, สบู่พร้อมกล่อง ๑ ชุด
  ๓. การสมัครขอบรรพชา
    - กรอกรายละเอียดการสมัครขอบรรพชา และมอบหลักฐานให้ครบถ้วน
    - ผู้สมัครต้องท่องคำขอบรรพชา (คำขานนาค) ให้ได้ อันแสดงถึงความมีศรัทธาตั้งใจจริง  
    - ผู้ปกครองที่ต้องการรับเป็นเจ้าภาพบรรพชาเอง ให้ชำระค่าอุปถัมภ์โครงการฯ ให้เรียบร้อย
  ๔. การเข้าเยี่ยมสามเณร  ทางโครงการฯ อนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ทุกวันในเวลา ดังนี้
    - เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ช่วงฉันภัตตาหารเช้าเสร็จ
    - เวลา ๑๑.๕๐ - ๑๒.๓๐ น. ช่วงฉันภัตตาหารเพลเสร็จ  
    - เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. ช่วงพักอิริยาบถ
  ๕. การศึกษาอบรม  
    - มีการศึกษาวิชาพระพุทธศาสนา, ฝึกเจริญจิตภาวนา-เดินจงกรม, สันทนาการ
    - เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น-สวดมนต์ ทุกวัน  (ผู้ปกครองเข้าร่วมสวดมนต์ได้)  
  ๖. การถวายสิ่งของ  
    - ให้ถวายอาหาร-ของคบเคี้ยว เฉพาะในช่วงก่อนเวลาฉัน และให้ถวายเพียงพอประมาณ
    - การถวายอาหาร-ของคบเคี้ยวควรถวายโดยรวมเป็นสังฆทานสะดวกในการจัดสรร
    - ไม่ควรถวายของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ ปัจจัยที่มากเกินไป และของที่เป็นอันตราย
       หรือของที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมของสามเณร
  ๗. การขออนุญาตสามเณรอกนอกสถานที่  
    - สามเณรต้องห่มผ้าให้เป็นปริมณฑลได้เอง (ห่มดองรัดอก)
    - สามเณรต้องสวดคำให้พร ยะถา, สัพพี และภะวะตุ สัพ ได้ (ในกรณีไปฉันฉลองศรัทธา)
    - สามเณรต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ฝ่ายปกครองและพี่เลี้ยง
  ๘. วันลาสิกขา
    ผู้ปกครองต้องมารับและเตรียมชุดที่เหมาะสมแก่เพศฆราวาสมาให้พร้อม