ประวัติโดยสังเขป

พระธรรมมงคลเจดีย์

(เฉลียว ฐิตปุญฺญมหาเถระ “ปัญจมะวัต”)

อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร รูปที่ ๑๔

-------------------------

สถานะเดิม

          นามเดิม เฉลียว  ฉายา ฐิตปุญฺโญ นามสกุล ปัญจมะวัต อายุ ๙๒ พรรษา ๗๒ วุฒิการศึกษา ป.๖, น.ธ.เอก, พธ.ด.(กิตติมศักดิ์) เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๕ ปีฉลู ณ ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี บิดาชื่อ นายเหรียญ ปัญจมะวัต มารดาชื่อ นางลูกอิน ปัญจมะวัต

          นามสกุล ปัญจมะวัต เป็นนามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็นนามสกุลลำดับที่ ๑๐๓๒ เขียนว่า ปัญจมวัต เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Panchamavat แต่ในประกาศราชกิจจานุเบกษาเขียนว่า ปัญจมะวัต โดยมีนายร้อยโท ชุ่ม อัยการศาลทหารทณฑลนครไชยศรี ผู้เป็นอา เป็นผู้ขอพระราชทาน

 

อุปสมบท

          ท่านได้รับการบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ตรงกับวันแรม ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีระกา ณ พัทธสีมา วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี

          พระครูบวรธรรมกิจ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

          พระปลัดรื่น วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์    

          พระเส็ง จนฺทรํสี วัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          หลังจากอุปสมบทแล้ว ได้จำพรรษา ณ วัดบางนา และได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานครเมื่อพ.ศ. ๒๔๙๐

 

วิทยฐานะ

     พ.ศ. ๒๔๘๖   สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

     พ.ศ. ๒๔๙๔   สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพมหานคร

     พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

                        จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

     พ.ศ. ๒๕๕๓   ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมสงเคาระห์

                        จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งการบริหารและการปกครอง

     พ.ศ. ๒๔๙๕   เป็นเจ้าคณะ ๑ วัดอรุณราชวราราม และเป็นพระกรรมวาจาจารย์

     พ.ศ. ๒๕๐๑   เป็นผู้ตรวจทานพระปาฏิโมกข์ประจำอุโบสถสังฆกรรมของวัด

     พ.ศ. ๒๕๑๑   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๒๑   เป็นผู้อำนวยการจัดงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เจ้าประคุณสมเด็จ

                        พระพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๒๘   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๓๙   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

     พ.ศ. ๒๕๕๑   ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๕๒   เป็นผู้อำนวยการจัดงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณ

                        พระธรรมสิริชัย (บุญเลิศ โฆสกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๕๒   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส พระอารามหลวง วัดอรุณราชวราราม

 

งานการศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๑๐  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๕๐๖ – ปัจจุบัน  เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง

     พ.ศ. ๒๕๒๖ – ปัจจุบัน  เป็นกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก กรุงเทพฯ

     พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน  เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

     ด้านการจัดการศึกษา ท่านได้เป็นผู้ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และแผนกบาลีอย่างเต็มที่ โดยได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร และนักเรียน นักศึกษาในสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม และสำนักเรียนในเขตบางกอกใหญ่เป็นประจำทุกปี

 

สมณศักดิ์

     พ.ศ. ๒๔๙๒   เป็นพระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระเทพมุนี (วน ฐิติญาณมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาส           วัดอรุณราชวราราม

     พ.ศ. ๒๔๙๖   เป็นพระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน พระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร)

     พ.ศ. ๒๔๙๗   เป็นพระครูปลัดสุตวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมไตรโลกาจารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร)

     พ.ศ. ๒๕๐๔   เป็นพระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ฐานานุกรมใน พระธรรมปัญญาบดี (วน ฐิติญาณมหาเถร)

     พ.ศ. ๒๕๐๖   เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมใน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาณมหาเถร)

     พ.ศ. ๒๕๐๗   เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณวราภรณ์

     พ.ศ. ๒๕๔๓   เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโสภณ

     พ.ศ. ๒๕๕๒   เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี

     พ.ศ. ๒๕๕๗   เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลเจดีย์

-----------------------