กิจกรรม
- ร่วมแสดงมุทิตาแก่พระมหาชูชาติ จิรสุทฺโธ ได้รับตั้งเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค
  วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ พระอุโบสถ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยประมาณ
- งานปฐมนิเทศ เปิดการเรียนบาลีของสำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม
  วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม (เผือก วิทยาประสาธน์)