งานฉลองพัดยศเปรีญธรรม ๖ ประโยค
วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ พระอุโบสถ วัดอรุณราชวราราม
เวลา ๑๗.๔๙ น.
 
  สาระสำคัญ
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีผู้สอบบาลีในสนามหลวง ระดับเปรียญธรรม ๖ ประโยค ได้ จำนวน ๒ รูป สำนักเรียนฯ ได้จัดพิธีฉลองพัดยศ ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯแทน ทรงพระราชทานสมณศักดิ์พัดยศ แก่พระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบผ่านได้ ป.ธ.๙ และป.ธ.๖ ทั่วประเทศ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังมีประวัติโดยสังเขปดังนี้
ชื่อ พระมหาศุภจักร ฉายา โชติญาโณ นามสกุล เกิดสดับ
อายุ ๒๗ พรรษา
ภูมิลำเนา : ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด : วัดอรุณราชวราราม คณะ ๖ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อ พระมหาเอกชัย ฉายา อาภาธโร นามสกุล โชติไธสง
อายุ ๒๔ พรรษา
ภูมิลำเนา : ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
สังกัด : วัดอรุณราชวราราม คณะ ๔ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ปัจจุบัน : เป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน (สอนประจำที่ร.ร.ประถมทวีธาภิเศก)
   
ประมวลภาพวันงาน