ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
โครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันธรรมสวนะ
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
------------------------
      วัดอรุณราชวราราม ฝ่ายเผยแผ่และประชาสัมพันธ์ ร่วมกันการประปานครหลวง
ได้ดำเนินการจัดโครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลฯ มีกำหนดดำเนินการทุกวันพระ
ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกำหนดกิจกรรม ดังนี้
เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานพิธี จุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัย
  - อาราธนาศีล ๕ รับศีล อาราธนาพระปริตร
  - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร
เวลา ๑๒.๐๐ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม
  - พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำ รับพร
  - เจ้าภาพและญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. บรรยายธรรม และเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน (เฉพาะนอกพรรษา)
มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารเพล น้ำปานะ หรือสมทบทุนโครงการฯ
สอบถามรายละเอียด
โทร. ๐-๒๔๖๕-๖๒๕๓, ๐๘-๑๕๘๔-๘๗๔๕, ๐๘-๕๑๔๔-๘๔๔๕
บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี : โครงการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ-สามเณร
              เนื่องในวันธรรมสวนะพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ธนาคาร : กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าเตียน เลขบัญชี ๐๒๖-๐-๒๑๘๗๑-๕