•  ผจล.  •  ครูสอนพระปริยัติธรรม  •  ภิกขุปาฏิโมกข์  •   ภิกษุ-สามเณร  •
ผจล.วัดอรุณราชวราราม

พระเทพเมธี
(สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙)
รองเจ้าคณะภาค ๙, เจ้าคณะ ๑
ผจล. ฝ่ายปกครอง

พระศรีปริยัติสุธี
(เชื้อ กลฺยาโณ ป.ธ.๙)
คณะ ๓
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา

พระเมธีรัตนดิลก
(จรรยา ชินวํโส ป.ธ.๙,ดร.)
เจ้าคณะ ๖
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา

 
         
 
พระศรีธรรมบัณฑิต
(เรียด อภิญฺญาโณ ป.ธ.๙)
คณะ ๑
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา

พระปัญญาวิมลมุนี
(วัชรพงษ์ ปภากโร ป.ธ.๗, M.A.)
เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ, เจ้าคณะ ๘
ผจล. ฝ่ายปกครอง

พระสุนทรกิจจาภิรักษ์
(สายหยุด วุฑฺฒิญาโณ)
เจ้าคณะ ๓
ผจล. ฝ่ายสาธารณูปการ
 
         
 
พระศรีสุทธิเวที
(ขวัญ ถิรมโน ป.ธ.๙,ดร.)
เลขาฯรจภ.๙, เลขาฯวัด, เจ้าคณะ ๔
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา

พระศากยปุตติยวงศ์
(ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที ป.ธ.๓)
เจ้าคณะ ๕
ผจล. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

พระครูประกาศสมณคุณ
(วิฑูร นนฺทิโก ป.ธ.๕)
คณะ ๖
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
         
 
พระครูศรีธรรมปฏิภาณ
(สมภพ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๕)
คณะ ๘
ผจล. ฝ่ายสาธารณูปการ

พระครูศรีชยาภิวัฒน์
(เสวย ชนสโภ ป.ธ.๖)
คณะ ๑
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา


พระครูคัมภีร์ปัญญาวิกรม
(กำพร้า อกฺกทตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะ ๗
ผจล. ฝ่ายสาธารณูปการ

 
         
 


พระครประทีปกิจจาภิรม
(ชนินทร์ จกฺกวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะ ๒
ผจล. ฝ่ายสาธารณูปการ


พระครอรุณธรรมรังษี
(เอี่ยม สิริวณฺโณ)
คณะ ๓
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา( )
คณะ ๑
ผจล. ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์
 
         
 
พระโสภณวชิราภรณ์
(ไสว โชติโก ป.ธ.๖, พธ.ม.)
คณะ ๑
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระมหาสวัสดิ์ อหึสโก
(ป.ธ.๗)
คณะ ๒
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระมหาวินัย ปริญฺญาโณ
(ป.ธ.๗)
คณะ ๘
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา
 
         
 
พระมหาบุญรุ่ง สิริโชติ
(ป.ธ.๙, M.A.)
คณะ ๒
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา

พระครูปลัดสวัสดิ์ ปญฺญาทีโป
(น.ธ.เอก)
คณะ ๒
ผจล. ฝ่ายปกครอง

พระครูปลัดพีระศักดิ์ มหิสฺสโร
(น.ธ.โท)
คณะ ๓
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 
         
 
พระครูสมุห์ณัฐดนัย คุตฺตธมฺโม
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓)
คณะ ๓
ผจล. ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระมหาชวลิต จนฺทวํโส
(น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.ม.)
คณะ ๕
ผจล. ฝ่ายศาสนศึกษา